รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
102บ้านกาใสสิบเอกพงศ์สิน รัตนศิลา 054760213 
103บ้านเชียงยืนนายวันชัย จันทาคำ 054701161 
104บ้านไชยสถานร้อยโทกฤษณชัย ดีปินตา 019503753 
105บ้านซาวหลวงนายธงชัย ช่อฟ้า 054701149 
106บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)นายถวิล เจดีย์ถา 054710198 
108บ้านดอนเฟืองนายอภิสิทธิ์ สอนทะ 054709122 
109ชุมชนบ้านดู่ใต้นางปิยนุช กาวิละแพทย์ 054710835 
110บ้านต้ามนายอภินันท์ บุญเกื้อ 054701038 
111บ้านถืมตองนายเจน ดีสีใส 054785244 
112บ้านทรายทองนายสุพจน์ ภิราญคำ 054760194 
114บ้านธงหลวงนายสมควร น้ำเย็น 054793142 
115บ้านนวราษฎร์นายสถิตย์ ดีสีใส 054701147 
116บ้านนาซาวนายณรงค์ศักดิ์ เชื้อหมอ 054701127 
117บ้านนาผานายสว่าง อินโองการ 054741093 
119บ้านน้ำครกใหม่นายอาคม กุลสุรินทร์ 054741886 
120บ้านน้ำโค้งนายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว 054701150 
121บ้านน้ำงาวนายธรรมวัฒน์ สัตยวงค์ 054760240 
123บ้านป่าคา  054701146 
124บ้านปางเป๋ยว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล 054760237 
125บ้านผาขวางนายมาโนช ทัพวิโรจน์ 054701124 
126บ้านผาตูบนายเสมา ชัยศรี 054701148 
127บ้านผาสิงห์นายสุทน เตมีย์ศักดิ์ 054798006 
129บ้านม่วงเจริญราษฎร์  054773283 
130บ้านเรืองนายสถิตย์ ปิติรัตน์ 054772341 
131บ้านวังตาวนางศิริวรรณ เจนกิจเกษมวงศ์ 054701107 
132บ้านวังหมอนายกฤษฎี บุญศรี 054760195 
133บ้านศรีเกิดนายกิติศักดิ์ แก้วอินทร์ 054701111 
134บ้านศรีนาป่าน  054773324 
135บ้านสองแควนางสาวจารุวรรณ นาตัน 054760242 
136บ้านสะเนียนนายสงัด ก้อนสมบัติ 054785383 
137ดอนสะไมย์วิทยานายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุล 054701160 
138บ้านสะละภูเวียง    
139บ้านสันติภาพ  054760196 
140บ้านห้วยปุก  054760214 
141บ้านห้วยมอญว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส 054760421 
144บ้านห้วยละเบ้ายานายธงชัย พุฒนา 054760239 
145บ้านห้วยเฮือนายธีระพงษ์ แสงเพชร 054760257 
147ราชานุบาลนายดุสิต ยาใจ 054710110 
202บ้านก้อ  054773282 
206บ้านตอง  054773281 
208บ้านน้ำปูน  054760155 
212บ้านพรหม  054769056 
213บ้านร่มเกล้า  054760259 
217มิตรมวลชน 3  054779126 
309บ้านฟ้า    
310บ้านวังยาว  054761042 
406บ้านนา  054760227 
407บ้านนาไค้  054773397 
408บ้านนาราบ  054789112 
415บ้านเปา  054760122 
418บ้านศาลานายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ 054760125 
420บ้านสันทะ  054773395 
426บ้านห้วยส้ม  054760129 
428บ้านใหม่นายกิจชัย ศรีประเสริฐ   
429ประกิตเวชศักดิ์  054760226 
502ชุมชนบ้านน้ำปั้ว  054740278 
505ไตรธารวิทยา  054760247 
508ไทยรัฐวิทยา 45  054781776 
511บ้านจะเข้ภูหอม  054752789 
519บ้านนาก้า    
526บ้านบ่อหอย  054760244 
531บ้านป่าหุ่ง  054760166 
534บ้านพะเยา  054773293 
536บ้านม่วงเนิ้งนางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ 054760174 
537บ้านแม่ขะนิง  054760246 
540บ้านสะเลียม  054760167 
544บ้านสาลีกนางกัลยู วิศววงศ์พันธ์ 054701134 
549บ้านห้วยหลอด  054760168 
551บ้านไหล่น่าน  054782057 
555ภูเค็งพัฒนา  054760158 
556ริมฝั่งน่านวิทยา  054740294 
559ศรีเวียงสาวิทยาคาร  054781680 
560หาดทรายทองวิทยาคารนายธวัชชัย ชนะพิศ 054779037 
561บ้านท่ามงคล    
601ชุมชนบ้านนาทะนุง  054787087 
616บ้านปิงหลวง  054760138 
617บ้านห้วยนาย  054760133 
705ป่าแลวหลวงวิทยานางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม 054767390 
707บ้านโป่งคำ    
708บ้านศรีนาม่าน  054767149 
711บ้านห้วยแฮ้วนายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ 054760216 
803บ้านทุ่งน้อย  054773254 
813บ้านม่วงใหม่ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา 054741887 
815บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107  054710975 
817บ้านห้วยไฮ  054779096 
819บ้านหัวเวียงเหนือ  054710964 
820บ้านหาดเค็ด  054798072