ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวาสนา เจดีย์กันบ้านนาเคียนลาออกจากราชการ 
2นายเกษม แก้วมุกดาชุมชนบ้านน้ำปั้วลาออกจากราชการ 
3นางสมร จำปาเงินบ้านน้ำลัดสบแก่นลาออกจากราชการ 
4นายสิงห์ นันภิวงค์อนุบาลแม่จริมลาออกจากราชการ