ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวาสนา เจดีย์กันบ้านนาเคียนลาออกจากราชการ 
2นายเกษม แก้วมุกดาชุมชนบ้านน้ำปั้วลาออกจากราชการ 
3นางสมร จำปาเงินบ้านน้ำลัดสบแก่นลาออกจากราชการ 
4นายสิงห์ นันภิวงค์อนุบาลแม่จริมลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1