ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประทีป อุปนันท์บ้านน้ำงาวลาออกจากราชการ 
2นายสิงห์ นันภิวงค์บ้านก้อลาออกจากราชการ