ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
2นายวิสุทธิ์ ศรีเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
3นางรัชนีวรรณ สายใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
4นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
5นายธวัชชัย ทรงประศาสน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
6นายถนอม ศักดาศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
7นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
8นางเกษร สมรรคเสวีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
9นายคำรณ จำเริญสุขป่าแลวหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
10นายวิรุฬห์ ทนันไชยบ้านใหม่เกษียณอายุ 
11นายศรีเจริญ อุดแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
12นายญาณพงศ์ ตั้งสุภาพบ้านพรหมเกษียณอายุ 
13นายวีระพันธ์ วรรณวัตบ้านม่วงใหม่เกษียณอายุ 
14นายนิพนธ์ สิทธิโชคบ้านห้วยปุกเกษียณอายุ 
15นายธาดา คันธรักษารัฐราษฎร์นุเคราะห์เกษียณอายุ 
16นายธีรชัย เชียงทองบ้านป่าแดดเกษียณอายุ 
17นายประพล กิติบ้านสะละภูเวียงเกษียณอายุ 
18นายคนิท แจ่มเที่ยงตรงบ้านสาลีกเกษียณอายุ 
19นายสกุล พงศ์ธนาพรหาดทรายทองวิทยาคารเกษียณอายุ 
20นายเสนอ วงศ์เป็งบ้านป่าสักเกษียณอายุ 
21นางสาวสุบินรัตน์ รัตนศิลาบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51เกษียณอายุ 
22นายโชคทวี สืบบุตรบ้านนาไค้เกษียณอายุ 
23นายกิตติพงษ์ ชมภูมิ่งบ้านต้ามเกษียณอายุ 
24นายสวาท ทองบ้านทุ่มบ้านห้วยแฮ้วเกษียณอายุ 
25นายจักรพงศ์ เนตรสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
26นายประหยัด ส่องเนตรราชานุบาลเกษียณอายุ 
27นางประนอม พุทธวงศ์บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
28นายสถิต วงค์พุทธคำจอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
29นางสมคิด วิชายะชุมชนบ้านดู่ใต้เกษียณอายุ 
30นางบัวหอม ดีอุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
31นางปาริชาต หาญสงครามชุมชนบ้านนาหลวงเกษียณอายุ 
32นายสถิตย์ ปาปวนชุมชนบ้านน้ำปั้วเกษียณอายุ 
33นางสังเวียน เจริญภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
34นายยอดเยี่ยม คนสูงชุมชนบ้านหลวงเกษียณอายุ 
35นางชุลีมาศ ศรีคำชุมชนบ้านใหม่เกษียณอายุ 
36นางบัววรา เจริญดีชุมชนบ้านใหม่เกษียณอายุ 
37นางอริศรา สุวรรณพงศ์ชุมชนบ้านใหม่เกษียณอายุ 
38นายชัยวัฒน์ ไชยสมทิพย์ตาลชุมศึกษาลัยเกษียณอายุ 
39นายวิเดชศิลป์ อินต๊ะวิชัยไตรธารวิทยาเกษียณอายุ 
40นางจุไรภรณ์ การินทร์ไทยรัฐวิทยา 45เกษียณอายุ 
41นางทิพพาภรณ์ ใจแปงไทยรัฐวิทยา 45เกษียณอายุ 
42นางเจริญศรี สีเขียวบ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
43นางจิรัฐติกาล สุฤทธิ์บ้านจะเข้ภูหอมเกษียณอายุ 
44นายชาตวิทย์ จายานะบ้านเชียงของเกษียณอายุ 
45นางสมคิด อุดเทธิบ้านไชยสถานเกษียณอายุ 
46นางสุมาลัย ธุวะนุติบ้านไชยสถานเกษียณอายุ 
47นางนลินี อภัยกาวีบ้านซาวหลวงเกษียณอายุ 
48นางจินดา มั่นเข็มทองบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
49นางสาวฐิติมา สีหราชบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
50นายชัชวาลย์ มะลิซ้อนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
51นางสุทิน ใจดีบ้านดอนหล่ายทุ่งเกษียณอายุ 
52นางเบญจพร กามนต์บ้านดู่พงษ์เกษียณอายุ 
53นางลำดวน สุริยะพรมบ้านถืมตองเกษียณอายุ 
54นายบัญญัติ งิ้วแดงบ้านทัพม่านเกษียณอายุ 
55นายสายัณห์ เตชะยศบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
56นางเพชรรัตน์ สายยาโนบ้านนวราษฎร์เกษียณอายุ 
57นางปราณี ธนเรืองสุวรรณบ้านนาเกษียณอายุ 
58นางอนงภรณ์ ธิเสนาบ้านนาเกษียณอายุ 
59นายเรวัตร ขันทะบ้านนากอกเกษียณอายุ 
60นายวีระ แสงทองบ้านนาผาเกษียณอายุ 
61นางฉวีวรรณ รินนาศักคิ์บ้านนาราบเกษียณอายุ 
62นางสาวกัลยา ใจตุ้ยบ้านนาราบเกษียณอายุ 
63นายบรรจง สอนเทศบ้านนาราบเกษียณอายุ 
64นายนิตย์ กิวัฒนาบ้านนาสาเกษียณอายุ 
65นางขวัญใจ ปัญญาวงศ์บ้านนาหล่ายเกษียณอายุ 
66นางพัชรินทร์ สิทธิสารบ้านนาหล่ายเกษียณอายุ 
67นายประสิทธิ์ อุทธะยานบ้านน้ำเกี๋ยนเกษียณอายุ 
68นางทัศนีย์ นิติอภิรักษ์บ้านน้ำแก่นกลางเกษียณอายุ 
69นายเทอดทูล วงศ์วิริยะพันธ์บ้านน้ำครกใหม่เกษียณอายุ 
70นางสาวศรันยา วรรณจิตร์บ้านน้ำโค้งเกษียณอายุ 
71นายอุทิศ สุขสวัสดิ์บ้านน้ำงาวเกษียณอายุ 
72นายวัชรินทร์ วังคะออมบ้านน้ำปายเกษียณอายุ 
73นายกฤษดากร อินทะเขื่อนบ้านน้ำมวบเกษียณอายุ 
74นางกอร์ปกุล เจริญกุลบ้านน้ำลัดเกษียณอายุ 
75นางนงเยาว์ ทนันไชยบ้านบุ้งเกษียณอายุ 
76นายนิพนธ์ ปลาลาศบ้านบุ้งเกษียณอายุ 
77นายพูนศักดิ์ บุญช่วงบ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
78นายสมชาย สารถ้อยบ้านป่าสักเกษียณอายุ 
79นางสุพิน ปันทะวังบ้านป่าอ้อยเกษียณอายุ 
80นายสุรัตน์ ราชปันติ๊บบ้านเปาเกษียณอายุ 
81นางอารีรัตน์ มีชำนาญบ้านผาตูบเกษียณอายุ 
82นายช่วง ปันทิพย์บ้านผาเวียงเกษียณอายุ 
83นางสุวิภรณ์ สุวรรณประชาบ้านฝายแก้วเกษียณอายุ 
84นางสาวสุนันทา แสงเขื่อนแก้วบ้านพรหมเกษียณอายุ 
85นางนารี อุดคำเที่ยงบ้านม่วงเนิ้งเกษียณอายุ 
86นางนงลักษณ์ หาญสงครามบ้านเมืองจังเกษียณอายุ 
87นางศรีคำ สัตยวงศ์บ้านเมืองจังเกษียณอายุ 
88นางดาริน สิทธิโชคบ้านวังตาวเกษียณอายุ 
89นางณัฐกานต์ เอื้ออารีดวงจิตบ้านวังยาวเกษียณอายุ 
90นายบุญชัย อุปจักร์บ้านศรีเกิดเกษียณอายุ 
91นางนันทนา สอนใจบ้านศรีนาป่านเกษียณอายุ 
92นางจิตรา เตชะเสนาบ้านศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
93นางสาวศิรินา รินนาศักดิ์บ้านศาลาเกษียณอายุ 
94นางนงเยาว์ ณ น่านบ้านสถานเกษียณอายุ 
95นางพัศณียา มีเกศบ้านสะเนียนเกษียณอายุ 
96นางลิกิต กันใจแก้วบ้านสาลีกเกษียณอายุ 
97นายวิเชียร ทะนันไชยบ้านสาลีกเกษียณอายุ 
98นางอำพัน ใหม่จันทร์บ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
99นางภาวนี ศรีเมืองบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107เกษียณอายุ 
100นางลมัย นุสุภะบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107เกษียณอายุ 
101นางอำนวย นุสุภะบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107เกษียณอายุ 
102นายวิสูตร ทนุกิจบ้านหลับมืนพรวนเกษียณอายุ 
103นางวารี กำนนท์บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51เกษียณอายุ 
104นายประยูร ธนะปัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
105นางดนตรี กันใจมาบ้านห้วยบงเกษียณอายุ 
106นางศริญญา มหายศนันท์บ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
107นายอรรฆเดชน์ วงศ์สารัตน์บ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
108นางจันทร เทพยศบ้านหัวเวียงเหนือเกษียณอายุ 
109นายจรัญ จินะไชยบ้านหัวเวียงเหนือเกษียณอายุ 
110นางพิสมัย สิทธิบ้านหาดเค็ดเกษียณอายุ 
111นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีบ้านหาดเค็ดเกษียณอายุ 
112นางอัญชนา คะโนบ้านไหล่น่านเกษียณอายุ 
113นางพวงพันธ์ ปันทะลาบ้านอ่ายนาผาเกษียณอายุ 
114นางศิริลักษณ์ จินะป่าแลวหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
115นางอัญชลี สุขสุวรรณป่าแลวหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
116นางนุชนาฎ ดุกสุขแก้วราชานุบาลเกษียณอายุ 
117นางพวงพรรณ ขัติพันธุ์ราชานุบาลเกษียณอายุ 
118นางศศิธร ชนะศรีราชานุบาลเกษียณอายุ 
119นางสุกันยา ทิพย์บุญศรีราชานุบาลเกษียณอายุ 
120นางอมรา กรองทองราชานุบาลเกษียณอายุ 
121นายนิยม สองสีโยราชานุบาลเกษียณอายุ 
122นายสานิตย์ ศรีทุมมาริมฝั่งน่านวิทยาเกษียณอายุ 
123นายชัยวัฒน์ กาวิชาหาดทรายทองวิทยาคารเกษียณอายุ 
124นายสมพร พลธนะบ้านเปาเกษียณอายุ 
125นายพิภพ ปิยศทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
126นายบัวชุม ก้อมมะณีทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
127นายนาเคนทร์ คำคันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
128นางหัสยา พันหนูเทียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักานปลัดกระทรวงศึกษาธิ
129นางสุพัตรา จิณะไชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
130นางอร่าม เทียมทินกฤตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
131นายวีระชัย เทียมทินกฤตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
132นายธวัฒน์ มีชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง
133นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรางงศึกษา
134นางศรีรัตน์ บุญศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
135นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
136นางสุชาดา ไตรจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
137นายอดุล เทพกอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
138นางสาวเนตรนภิส ลอวิดาลราชานุบาลถึงแก่กรรม 
139นางสาคร สุปริยศิลป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
140นายพิน อินปาต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
141นายวิศิษฏ์ สายสูงบ้านเปาเกษียณอายุ