ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
2นางสาวชนิดา มาชมพ้นจากตำแหน่ง 
3นางสมคิด อุดเทธิเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1