ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเรวัตร สารอินถึงแก่กรรม 
2นางดวงแก้ว สุริโยทัยบ้านไชยสถานถึงแก่กรรม