ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกษฎา ดวงจิตรบ้านตองโรงเรียนเทิงวิทยา สพม.36
2นางสุนีย์ คุ้มฤทธิ์รัฐราษฎร์นุเคราะห์โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1
3นายวิชิต สุขมีบ้านป่าหุ่งโรงเรียนบ้านวังปิ้ง สพป.แพร่ เขต 1
4นางฑาริการ์ ลือราชประกิตเวชศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชา สพป.แพร่ เขต.1
5นางวรรณพร รวมเงินบ้านก้อโรงเรียนบ้านด่านลานหอย สพป.สุโขทัย เขต 1
6นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศบ้านน้ำงาวโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป.น่าน เขต 2
7นางอริศรา จันทยุทธบ้านดอนไพรวัลย์โรงเรียนบ้านฝังแฟน อำเภอวังชิ้น สพป.แพร่ เขต 2
8นางชณัฐนันท์ เรือนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี สพม.41