ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกรองกาญจน์ ศุภวารริมฝั่งว้าวิทยาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก อ.เวียงสา เทศบาลตำบลกลางเวียง
2นางสาวอำไพ พรมมีบ้านแคว้งโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1
3นายสายัณห์ สุทธิพงศ์พันธ์บ้านชมพูลาออกจากราชการ 
4นางผุสดี คำชุ่มบ้านส้านนาหนองใหม่ลาออกจากราชการ