ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประยูร เวชมะโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
2นางสมร พันธจักร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
3นายถวิล เจดีย์ถาบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
4นายดุสิต ยาใจราชานุบาลเกษียณอายุ 
5นายนิธิพัตท์ วงศ์สิริบวรกุลดอนสะไมย์วิทยาเกษียณอายุ 
6นายกิติศักดิ์ แก้วอินทร์บ้านศรีเกิดเกษียณอายุ 
7นายสงัด ก้อนสมบัติบ้านสะเนียนเกษียณอายุ 
8นายธรรมวัฒน์ สัตยวงศ์บ้านน้ำงาวเกษียณอายุ 
9นายชัยวัฒน์ ดวงตาจอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
10นายชูชาติ ใจแก้วบ้านหลับมืนพรวนเกษียณอายุ 
11นายพงศ์ศักดิ์ จันต๊ะโมกข์บ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
12นายสกุล เสนาบ้านนาไลยเกษียณอายุ 
13นายวิชัย วงศ์นันท์บ้านน้ำลัดเกษียณอายุ 
14นายถนอม นันภิวงค์ชุมชนบ้านนาคาเกษียณอายุ 
15นายมานิตย์ จันทร์น้ำสระบ้านห้วยบงเกษียณอายุ 
16นายสมเกียรติ วงศ์สวัสดิ์บ้านศรีนาม่านเกษียณอายุ 
17นายเกษม ศรีวิชัยบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
18นายเฉลิม พลายสารบ้านเมืองจังเกษียณอายุ 
19นายสุพล ทิพย์บุญศรีบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
20นางพีรพร ม้าอุตส่าห์บ้านน้ำครกใหม่เกษียณอายุ 
21นางพรรณิภา กองคำบุตรบ้านน้ำครกใหม่เกษียณอายุ 
22นายวิโรจน์ รวมคำบ้านนวราษฎร์เกษียณอายุ 
23นางอรพรรณ ทวีชัยบ้านป่าคาเกษียณอายุ 
24นายวีระศักดิ์ อินทรรุจิกุลบ้านดอนเฟืองเกษียณอายุ 
25นางมนต์ทิวา จิณะแสนบ้านเรืองเกษียณอายุ 
26นางวาสนา เชิดฉายบ้านเรืองเกษียณอายุ 
27นายชำนาญ สายมาบ้านห้วยมอญเกษียณอายุ 
28นางขวัญเรือน ชมภูบ้านสองแควเกษียณอายุ 
29นายวันชาติ บุญเรืองศักดิ์บ้านสองแควเกษียณอายุ 
30นางเบญจพร เคร่งครัดบ้านปางเป๋ยเกษียณอายุ 
31นางประเทือง กลิ่นบุหงาบ้านน้ำงาวเกษียณอายุ 
32นางจันทรา ตนะทิพย์บ้านผาตูบเกษียณอายุ 
33นางดวงเดือน จิรัษฐิติพงศ์บ้านวังตาวเกษียณอายุ 
34นางจิตตุพร จิตอารีบ้านวังตาวเกษียณอายุ 
35นางวิไล พิศดารบ้านวังตาวเกษียณอายุ 
36นางสุธีพันธุ์ ใจสว่างบ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
37นางอรพิน พลอยสระศรีบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
38นางรัตนาภรณ์ ชินายศบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
39นางสุนีย์ ไชยวงศ์ราชานุบาลเกษียณอายุ 
40นางเจียมจิต พุทธวงค์ราชานุบาลเกษียณอายุ 
41นางมาลี วัลลภาชัยราชานุบาลเกษียณอายุ 
42นางสาวสุจรรยา นันทะเสนศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
43นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
44นางไฉน มณีกาศศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
45นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
46นางกัลยา รุณวุฒิศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
47นางลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตรบ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
48นางลำเจียร สุรจิตบ้านป่าสักเกษียณอายุ 
49นางประทุม ธรรมไชยบ้านนากอกเกษียณอายุ 
50นางทัศนีย์ พิลาบ้านครกคำเกษียณอายุ 
51นางเทียมจันทร์ ชัยมณีรัตน์บ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
52นางพรรณี ต่างใจบ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
53นางสิทธิณี นันทะน้อยบ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
54นางพรศรี ปวนหล้าบ้านสาลีกเกษียณอายุ 
55นางมัณฑนา ปันทิพย์บ้านสาลีกเกษียณอายุ 
56นางทักษิณา ปวงคำทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
57นายอัฐกร ธรรมะชัยทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
58นายปรีชา เจดีย์กันศรีนาชื่นเกษียณอายุ 
59นายจิตร ชุ่มวงศ์ศรีนาชื่นเกษียณอายุ 
60นางลำดวน สิทธิวงศ์บ้านอ่ายนาผาเกษียณอายุ 
61นางฐิติพร ปัญญาอินทร์บ้านนาไลยเกษียณอายุ 
62นายสราวุธ แก้วภิรมย์บ้านพะเยาเกษียณอายุ 
63นางจุลาง มะศักดิ์บ้านสาครเกษียณอายุ 
64นางสาวนิยดา ปันทะลาบ้านสาครเกษียณอายุ 
65นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศักดิ์บ้านท่ามงคลเกษียณอายุ 
66นายอัฐพล เผือทะนาบ้านห้วยน้ำอุ่นเกษียณอายุ 
67นางดารารัตน์ ไชยเขียวแก้วบ้านชมพูเกษียณอายุ 
68นายประดิษฐ์ เป็งยะสาบ้านชมพูเกษียณอายุ 
69นายประสิทธิ์ สุริยะบ้านนาสาเกษียณอายุ 
70นางสุทิน มาเจริญบ้านน้ำมวบเกษียณอายุ 
71นางนารีรัตน์ ก้อนสมบัติชุมชนบ้านน้ำปั้วเกษียณอายุ 
72นางพัฒนา ปันธะนะบ้านวังม่วงเกษียณอายุ 
73นางทัศนา ผลคำบ้านนาราบเกษียณอายุ 
74นายสามารถ ศิริเลิศวิมลบ้านนาราบเกษียณอายุ 
75นายอรรณพ ลาภมากบ้านนาราบเกษียณอายุ 
76นางนฤมล ฟุ่มเฟือยบ้านนาราบเกษียณอายุ 
77นางคุณากร ประสมสวยชุมชนบ้านนาหลวงเกษียณอายุ 
78นางสุมิตรา อุทัยธวัชบ้านนาหล่ายเกษียณอายุ 
79นายโสภณ ศรีพรมบ้านใหม่เกษียณอายุ 
80นางอำพร ทาวีราชบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
81นางเบญจมาศ ณ น่านบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
82นางละเอียด กำบังตนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125เกษียณอายุ 
83นางพัทธ์ชาลี ณ น่านบ้านนาเกษียณอายุ 
84นายวินัย ปันทาบ้านนาเกษียณอายุ 
85นางมาลี ราชปันติ๊บบ้านเปาเกษียณอายุ 
86นางสุดจินดา วงศ์สารัตน์ชุมชนบ้านอ้อยเกษียณอายุ 
87นายกิตติศักดิ์ กิตติพิบูลย์ศักดิ์บ้านนาไค้เกษียณอายุ 
88นางรัชนี สมยศชุมชนบ้านหลวงเกษียณอายุ 
89นางมัลลิกา ไชยชนะบ้านพี้ใต้เกษียณอายุ 
90นางนภาภรณ์ อุดแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
91นางระเบียบ วิชัยต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
92นางวนิดา ธิเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
93นางสุพัตรา คำคันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
94นางฑีระพร เชื้อกรุงบ้านสบยางเกษียณอายุ 
95นางมันทนา สุริยะพรหมบ้านโป่งคำเกษียณอายุ 
96นางสาวนงลักษณ์ ปวงจันทร์หอมบ้านดู่พงษ์เกษียณอายุ 
97นายประสิทธิ์ แสนปัญญาบ้านศรีบุญเรืองเกษียณอายุ 
98นางนิพันธ์ วรรณวัตบ้านน้ำเกี๋ยนเกษียณอายุ 
99นางรินมนัส กาละเสนบ้านน้ำเกี๋ยนเกษียณอายุ 
100นางพวงเพชร ขวัญแก้วบ้านน้ำเกี๋ยนเกษียณอายุ 
101นางสาวมาลี กันละนนท์บ้านน้ำแก่นกลางเกษียณอายุ 
102นางพรรษา ทุ่งอ่วนบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
103นางไพวรรณ์ เตชะยศบ้านฝายแก้วเกษียณอายุ 
104นางทัศนาภรณ์ สวนยศบ้านเมืองจังเกษียณอายุ 
105นางสมสาย หาญต๊ะบ้านเมืองจังเกษียณอายุ 
106นางประทิน เจนจบบ้านหาดเค็ดเกษียณอายุ 
107นางกมลรัตน์ กิตติวุฒิบ้านนาผาเกษียณอายุ 
108นายเชาว์ เมืองคำบ้านห้วยเฮือเกษียณอายุ 
109นางสุดธิดา สุขมีราชานุบาลเกษียณอายุ 
110นางอรชร สุดสวาสดิ์ราชานุบาลเกษียณอายุ 
111นางศศิธร ทนุกิจบ้านหลับมืนพรวนเกษียณอายุ 
112นางอุ่นเรือน สายวงค์บ้านชมพูเกษียณอายุ 
113นายสุพัฒน์ สวนนิถาบ้านตองเกษียณอายุ 
114นายฉกาจ ตังแกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
115นางจีรวรรณ สายแปงบ้านดู่พงษ์เกษียณอายุ 
116นางสาวพรสุดา แก้วตินบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ลาออกจากราชการ 
117นายวิทยา ศรีเทพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
118นายวัชรินทร์ ทะภูมินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
119นายประหยัด ดวงอินทร์บ้านพรหมเกษียณอายุ 
120นายอุดม เสนนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
121นายขนิจ จันเครื่องบ้านน้ำแก่นกลางเกษียณอายุ 
122นายตัน ปะแปงบ้านศาลาเกษียณอายุ 
123นายสมศักคิ์ อุปนันท์บ้านกาใสเกษียณอายุ 
124นายสุปินะ คำมงคลป่าแลวหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
125นายชวน คำมงคลบ้านป่าสักเกษียณอายุ 
126นายสมเกียรติ สีขวาบ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
127นายผจญ เขียวอ่อนบ้านสะเลียมเกษียณอายุ 
128นางสาวอมรรัตน์ มะลิวัลย์ราษฎร์รัฐพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย สพป.เชียงรายเขต 2