ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพรพิมล ไชยโยบ้านสองแควลาออกจากราชการ 
2นางสาวสุรางคณา ใบยาบ้านร่มเกล้าโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2
3นางภัทราพร วงค์ภาดีบ้านปงสนุกลาออกจากราชการ 
4นางบัวสอน ทองตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1ลาออกจากราชการ 
5นางนิ่มนวล ถูระวรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1ลาออกจากราชการ 
6นายชลวิทย์ เบญจมาลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1ลาออกจากราชการ