ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสิทธิพร ธงสิบสี่บ้านน้ำตวงโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชา สพป.แพร่เขต 1
2นางสาวรุจิรา วันเพ็ญบ้านห้วยแฮ้วโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
3นางวรรณจิตร อุปจักร์ราชานุบาลลาออกจากราชการ 
4ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศชุมชนบ้านน้ำปั้วโรงเรียนบัานวังหงส์ สพป.แพร่เขต 1