ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัตรพิมล ทาแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1โรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภออำยสขเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
2นางรัตนาพันธ์ พลธนะชุมชนบ้านนาหลวงถึงแก่กรรม 
3นางวิไลพรรณ ปางน้อยบ้านน้ำเกี๋ยนลาออกจากราชการ 
4นางรัตนา อายุยืนชุมชนบ้านหลวงลาออกจากราชการ 
5นางวินัยนา สารสิทธิยศบ้านปงสนุกลาออกจากราชการ 
6นางบัณฑิยา โนอินทร์บ้านนาไค้ลาออกจากราชการ 
7นางชิรญา พิชัยวงศ์บ้านห้วยเฮือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
8นางกรกนก แสวงผลราชานุบาลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ
9นางสาวอาทิตยา กุศลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิกา
10นายวัชระ วงศ์สิทธิ์ราชานุบาลถึงแก่กรรม 
11นางภัทรวดี ศรีกวนชาป่าแลวหลวงวิทยาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ