ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเติมศักดิ์ แสนธเรศรเกษียณอายุ 
2นายจำเริญ ปงสนิทย์เกษียณอายุ 
3นายสะอาด อิสละเกษียณอายุ 
4นายสมคิด กันบุญเกษียณอายุ 
5นางมุกดา จองกว้างเกษียณอายุ 
6นายมงคล เมธะพันธุ์เกษียณอายุ 
7นางกัลยา ขันทะสอนบ้านพะเยาเกษียณอายุ 
8นางวลัยพร สุริยศบ้านน้ำครกใหม่เกษียณอายุ 
9นางกัลยา ฤทธินนท์บ้านเชียงยืนเกษียณอายุ 
10นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุลบ้านนวราษฎร์เกษียณอายุ 
11นางจีราวรรณ ไวยประพีร์บ้านป่าคาเกษียณอายุ 
12นางลำเทียน อุตมาบ้านม่วงเจริญราษฎร์เกษียณอายุ 
13นายทรงยศ ศิวะศิลป์ประศาสน์บ้านเรืองเกษียณอายุ 
14นางทินทะนา ทิพย์บุญศรีบ้านถืมตองเกษียณอายุ 
15นายบุญช่วย เกิดไชยบ้านถืมตองเกษียณอายุ 
16นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์บ้านน้ำโค้งเกษียณอายุ 
17นางสมคิด อุดขาวบ้านห้วยละเบ้ายาเกษียณอายุ 
18นางยุพิน จิตวงศ์บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
19นางสายสุนีย์ รักษาพลบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
20นางบานเย็น สิทธิยศบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
21นางชาวแพร่ ชาวแพร่บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เกษียณอายุ 
22นางพันธรี พิทาทองราชานุบาลเกษียณอายุ 
23นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
24นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษีศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
25นายเชาว์ กาบคำศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
26นางอำพร สุริยะศรีเวียงสาวิทยาคารเกษียณอายุ 
27นางนงลักษณ์ มะโนชัยบ้านดอนไชยเกษียณอายุ 
28นางสุรีย์พร ไชยวงศ์บ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
29นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กรมทะนาตาลชุมศึกษาลัยเกษียณอายุ 
30นางสุดา สารถ้อยบ้านป่าสักเกษียณอายุ 
31นางลำดวน พิบูลย์จอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
32นางสุรีย์ แก้วด้วงบ้านขึ่งงามมงคลเกษียณอายุ 
33นางบุญแต้ม ดวงตาทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
34นางสาวลัดดา ขันทะยศทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
35นางอรุณ จันทร์คำเรืองทุ่งศรีทองเกษียณอายุ 
36นายอร่าม ภูเขียวภูเค็งพัฒนาเกษียณอายุ 
37นางทับทิม ปันมิตรบ้านหัวนาเกษียณอายุ 
38นางสุพิน เสนสุวรรณกุลบ้านนาไลยเกษียณอายุ 
39นางจุฬาภรณ์ เขื่อนเพชรบ้านท่ามงคลเกษียณอายุ 
40นายประสาท สีมาบ้านท่ามงคลเกษียณอายุ 
41นางสาวลำยวน ใจแปงฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุ 
42นายสุรชัย มหายศนันท์บ้านห้วยน้ำอุ่นเกษียณอายุ 
43นางอารุณี บัติปันริมฝั่งว้าวิทยาเกษียณอายุ 
44นายบุญนำ มาเจริญบ้านน้ำมวบลาออกจากราชการ 
45นายสมชาย วังคชาภรณ์บ้านน้ำมวบเกษียณอายุ 
46นางรัตนาภรณ์ สิทธิสารบ้านส้านนาหนองใหม่เกษียณอายุ 
47นางอัมพันธ์ ใจยศบ้านนาเหลืองไชยรามเกษียณอายุ 
48นายสัมพันธ์ ธีรประพฤทธิ์บ้านบ่อหอยเกษียณอายุ 
49นางสุรัตน์ ละพรมบ้านนาราบเกษียณอายุ 
50นางกมลวรรณ ศรรบศึกบ้านนาราบเกษียณอายุ 
51นายชรินทร์ มหายศนันท์บ้านเชียงของเกษียณอายุ 
52นางขวัญใจ คุตพฤกษ์บ้านใหม่เกษียณอายุ 
53นางครองพันธุ์ พวงพุฒบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
54นายพิทักษ์ รัตน์น้ำหินบ้านหัวเมืองเกษียณอายุ 
55นางโสภา ไชยวุฒิบ้านสถานเกษียณอายุ 
56นางสมควร ใจจันทร์บ้านสถานเกษียณอายุ 
57นางอัจฉราวรรณ เขื่อนคำบ้านนาเกษียณอายุ 
58นางศรีนวล ปันทาบ้านนาเกษียณอายุ 
59นายนิโรจน์ แก้วกันทาชุมชนบ้านอ้อยเกษียณอายุ 
60นางศศิภา พิชัยวงศ์บ้านนาไค้เกษียณอายุ 
61นายเครียบ พรมฝั้นบ้านทัพม่านเกษียณอายุ 
62นายพุฒิพงศ์ ยาท้วมประกิตเวชศักดิ์เกษียณอายุ 
63นางรัชฎาพร สุทธิบุตรบ้านพรหมเกษียณอายุ 
64นางสุรีย์พร ยามานะบ้านพรหมเกษียณอายุ 
65นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุลชุมชนบ้านนาคาเกษียณอายุ 
66นางละเอียด นันตาชุมชนบ้านนาคาเกษียณอายุ 
67นางเนาวรัตน์ ชัยนนถีบ้านน้ำพางเกษียณอายุ 
68นายชาลี ดวงตาดำบ้านดอนหล่ายทุ่งเกษียณอายุ 
69นางนลินรัตน์ อุปถัมภ์บ้านเป้าเกษียณอายุ 
70นางวราภรณ์ ธนะปัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
71นางสุนันท์ ขัดเงางามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
72นางบำเพ็ญ ธนาสนิทกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
73นางสุทธิดา สวิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
74นางจำปี วงศ์เทพป่าแลวหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
75นางจันทร์เพ็ญ จิตอารีบ้านโป่งคำเกษียณอายุ 
76นายติณณภพ จินตเกษกรรมบ้านป่าแดดเกษียณอายุ 
77นายประครอง ดีกัลลาบ้านน้ำแก่นเหนือเกษียณอายุ 
78นายอนันต์ สายสูงบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
79นางสมลักษณ์ กิวัฒนาบ้านทุ่งน้อยเกษียณอายุ 
80นางวรรณา สมประเสริฐบ้านหาดเค็ดเกษียณอายุ 
81นางนวลละออง ชอบธรรมบ้านม่วงใหม่เกษียณอายุ 
82นางอารี รังสิยารมณ์บ้านหัวนาเกษียณอายุ 
83นายอาคม กุลสุรินทร์บ้านน้ำครกใหม่เกษียณอายุ 
84นายสถิตย์ ดีสีใสบ้านนาซาวเกษียณอายุ 
85นายเจน ดีสีใสบ้านถืมตองเกษียณอายุ 
86นายกฤษฎี บุญศรีบ้านวังหมอเกษียณอายุ 
87นางนทัธมน เรือนแก้วเกษียณอายุ 
88นายประเสริฐ มะโนชัยบ้านท่าลี่เกษียณอายุ 
89นายธวัชชัย แต้กุลบ้านน้ำแก่นกลางเกษียณอายุ 
90นายภูวนารถ ทาตาลบ้านม่วงตึ๊ดเกษียณอายุ 
91นางกุลยาภรณ์ ขันทะวงค์วัฒนาเกษียณอายุ 
92นางดวงเดือน พรหมเทพจอมจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
93นายนพฤทธ์ จันทร์ผงบ้านสันทะเกษียณอายุ 
94นายณรงค์ ไชยทะมาตรบ้านเชตวันเกษียณอายุ 
95นางวันเพ็ญ จินะแปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
96นายยอดยิ่ง จินะแปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1เกษียณอายุ 
97นางสังเวียน อินทร์รัมย์บ้านม่วงใหม่เกษียณอายุ 
98นายอภินันท์ บุญเกื้อบ้านต้ามเกษียณอายุ