ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางรุจิฬา กองอาสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1ถึงแก่กรรม 
2นางสาวอัจฉรา อุนันตาบ้านพี้ใต้รร.บ้านมัลกาล่า อ.แม่สรวย สพป.เชียงราย เขต 3